فولدر تقدیرنامه

فولدر های مخصوص تقدیرنامه تولید شده در  تندیس پلاک از جنس گالینگور ایرانی یا خارجی و با طرح های ساده یا ترکیبی و بصورت کتابی، دو لَت یا سه لَت می باشند.

فولدر تقدیرنامه 

فولدر تقدیرنامهفولدر تقدیرنامهفولدر تقدیرنامهفولدر تقدیرنامهفولدر تقدیرنامه