سفارش بر اساس اندازه مهر (تندیس پلاک)

مهرهای مستطیل

مهرهای دایره

مهرهای بیضی

مهرهای مربع

مهرهای مثلث